تعبیر خواب دیدن پرتقال خونی و خوشمزه
چـقـدر مفـید بـود ؟

تعبیر خواب دیدن پرتقال خونی و خوشمزه

zendegieirani.com 11 300x225 تعبیر خواب دیدن پرتقال خونی و خوشمزه

تعبیر خواب دیدن پرتقال خونی و خوشمزه

 

تعبیر خواب دیدن پرتقال خونی و خوشمزه

تعبیر خواب پرتقال , تعبیر خواب پرتقال خوردن , تعبیر خواب پرتقال خونی , تعبیر خواب پرتقال سبز

تعبیر خواب پرتقال دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است.پرتقال در خواب نشانه ی خوبی است.

پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز ختعبیر خواب پرتقالوش می آید در این صورت نمی تواند در خواب بد باشد. معبران کهن در مورد پرتقال چیزی ننوشته اند اما به یقین کام است و فرزند خوب است،
تعبیر خواب خوردن پرتقال های خونی و خوشمزه

اگر مقدار زیادی پرتقال داشته باشید مالی است که نصیب تعبیر خواب پرتقالشما می شود و اگر تعدادی پرتقال داشته باشید فرزندان شماتعبیر خواب پرتقال هستند. پرتقال لک دار و لهیده خوب نیست.

zendegieirani.com 12 300x200 تعبیر خواب دیدن پرتقال خونی و خوشمزه
تعبیر خواب خوردن پرتقال های خونی و خوشمزه

چه از بیماری و گرفتاری یکی از فرزندان شما صحبت می کند و اگر تعبیر خواب پرتقالفرزند ندارید بی تردید یکی از عزیزان شما نزتعبیر خواب پرتقالدیک است بیمار می شود یا مختصر گرفتاری پیدا می کند. دیدن پرتقال کال و سبز خوب نیست و بهتر است که پرتقال خیلی زرد و رسیده در خواب ببینید.
تعبیر خواب خوردن پرتقال های خونی و خوشمزه

اگر در خواب دیدید که پرتقال می خرید موردی برشای انتخاب پیش می آید که شما ناگزیر می شوید چیزهائی یا کسانی را بر دیگران اتعبیر خواب پرتقالمتیاز بدهید و این کار را خیلی آتعبیر خواب پرتقالسان انجام می دهید.
تعبیر خواب خوردن پرتقال های خونی و خوشمزه

اگر در خواب دیدید که پرتقال می فروشید یک معامله پولیتعبیر خواب پرتقال می کنید. اگر درخت پرتقال در خانه داشتید خوب است چون خانواده را گرد خود جمع می کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد. اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روی زمین پخش شدند حادثه ای موجب تفرقه می شود
تعبیر خواب خوردن پرتقال های خونی و خوشمزه

و کسانی از اطراف شما پراکنده می گردند و هر یک به طرفی می روند و اگر دیدید که پرتقال ها را از روی زتعبیر خواب پرتقالمین جمع می کنید یا از درخت می کنید خوب است چون موجب اجتماع عزیزان خود می شوید و همه را در کانونی گرد می آورید به هر حال دیدن پرتقال در خواب شیرینی کام است مخصوصا اگر ترش نباشد که ترشی در خواب خوب نیست.

تعبیر خواب پرتقال , تعبیر خواب پرتقال خوردن , تعبیر خواب پرتقال خونی , تعبیر خواب پرتقال سبز
تعبیر خواب خوردن پرتقال های خونی و خوشمزه

دیدن پرتقال در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که روزهاى تعبیر خواب پرتقالخوشى پیش رو دارید. اگر در خواب ببینید که از درخت پرتقال مى‏چینید، به این معنا است که شادیتان به غم مبدل مى‏شود.
تعبیر خواب خوردن پرتقال های خونی و خوشمزه

zendegieirani.com 13 300x225 تعبیر خواب دیدن پرتقال خونی و خوشمزه
تعبیر خواب خوردن پرتقال های خونی و خوشمزه

آنلی بیتون مى‏گتعبیر خواب پرتقالوید:

خوردن پرتقال در خواب، بیانگر به خطر افتادن سلامتى است. اگر دخترى در خواب ببیند پرتقالى به دتعبیر خواب پرتقالست دارد،
تعبیر خواب خوردن پرتقال های خونی و خوشمزه

به این معنا است که همسرى به دلخواه تعبیر خواب پرتقالخود پیدا مى‏کند. خریدن پرتقال در خواب، بیانگر آن است که در عشقتان تعبیر خواب پرتقالموفق نمى‏شوید. اگر در خواب خود را مشغول فروختن پرتقال ببینید، بیانگر روابطى پاک
تعبیر خواب خوردن پرتقال های خونی و خوشمزه

و صمیمى با افراد است. اگر در خواب متعبیر خواب پرتقالشغول پوست گرفتن پرتقال باشید، به معنى جدایى از نزدیکانتان است.

تعبیر خواب پرتقال


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *