دیدن شپش در خواب چه تعبیری دارد؟
۴ امتیاز ۱ رای

دیدن شپش در خواب چه تعبیری دارد؟

tabir khab shepesh irnab ir دیدن شپش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شپش

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • شپش را در خواب انسانی ضعیف، انگل و مزاحم بیان می‌کند. انسانی که به صورت انگل وار از بیننده خواب تغذیه می‌کند مزاحم او گردیده و حتی در حریم او و محیط خانواده‌اش مالش را از بین می‌برد. اگر در خواب شپشی را از بین بردید بر دشمن غلبه خواهید کرد و اگر تعداد زیادی شپش مشاهده کردید بر سر زبان‌ها خواهید افتاد.
 • برخی از تعبیرگران دیدن تعداد زیادی شپش را بیانگر شدت آزار و رنجیدن از طرف مزاح می‌دانند.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 • تعبیر خواب شپش، عیال و زن انسان می‌باشند که نان‌خور او می‌باشد و خرج و مخارجش را بر عهده دارد.
 • اگر در خواب ببینی شپش‌های فراوانی روی بدن وجود دارد، تعبیرش مال و حشمت می‌باشد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • دیدن شپش در خواب، علامت ابتلا به بیماری درد آور نگرانی‌های دیگر است.
 • دیدن شپش روی ساقه گیاهان در خواب، نشانه قحطی و زیان‌های دیگر مالی است.
 • دیدن شپش بر بدن خود یا دیگری در خواب، علامت آن است که با نزدیکان خود رفتار نامساعد و تندی خواهید کرد.
 • اگر خواب ببینید شپش می‌گیرید، نشانه آن است که به بیماری دچار می‌شوید و آن بیماری را به دیگران نیز سرایت می‌دهید.

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

 • دیدن شپش در خواب، بیانگر آن است كه از موضوعى خشمگین و عصبانى می‌شوید.

تعبیر خواب به روایت مغربی

 • اگر ببیند شپش بکشت، دلیل که دشمن قهر کند. اگر دید شپش بسیار او را گزیدند، دلیل که به زبان خلق افتد.

تعبیر خواب به روایت محدالعنبری

 • شپش در خواب، نشانه عذاب است. دیدن شپشهای زیاد در خواب، بر فقر، شکست یا بیماری درازمدت دلالت دارد. کشتن شپش در خواب، نشانه رفع غم و غصه است. اگر کسی ببیند که شپشی، او را میگَزد، نشانه این است که افرادی ضعیف از او بدگویی میکنند.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

 • خواب شپش : شانس با شماست .
 • تعداد بسیاری شپش : فراوانی مادیات .
 • تعداد زیادی شپش را میکشید: آبروریزی.
 • روی لباسهایتان شپش پیدا میکنید : پول بسیار نزدیک است .
 • در موهایتان شپش پیدا میکنید : شما بسیار ثروتمند خواهید شد.
 • روی دیگران شپش پیدا میکنید : بدشانسی در روابط عشقی.
 • روی بدنتان شپش دارید : بزودی پول فراوانی خواهید داشت
 • دیدن شپش در خواب، دلیل بر عیال مرد باشد، که نعمت او خورند.
 • اگر بیند بر تن او شپش بسیار بود، دلیل مال و حشمت بود.

 


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *