تعبیر خواب گرفتن ناخن
چـقـدر مفـید بـود ؟

خواب ناخن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است
تعبیر خواب ناخن از دید ابن سیرین

tabirkhab ghereftannakhon irnab ir تعبیر خواب گرفتن ناخن

تعبیر خواب گرفتن ناخن

تعبیر خواب ناخن، نیرو و قوت و توانایی می‌باشد.

تعبیر خواب ناخن گرفتن دست با ناخن گیر: اگر ببینی ناخن خود را با قیچی یا ناخنگیر گرفته‌ای، یعنی دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود.

تعبیر خواب ناخن از دید امام جعفر صادق (ع)
تعبیر خواب ناخن شش چیز است:

قدرت – نیرومندی – شجاعت – فرزند – منفعت -کنیز

تعبیر خواب ناخن از دید ابراهیم کرمانی
تعبیر خواب ناخن های دراز: اگر ببینی ناخن ها دراز می‌باشند، تعبیرش بد است.

اگر ببینی ناخن‌های تو روشن و پاکیزه هستند، یعنی دارا و بهره‌مند می‌شوی ولی اگر سیاه و کبود هستند، یعنی دچار مصیبت خواهی شد.

اگر ببینی ناخن تو از ته و از ریشه درآمده است، یعنی مال و اموال تو دچار کاهش می‌شود و زیان می‌بینی، ولی اگر ببینی ناخن مجدداً رویید و درآمد، یعنی مال و اموال از دست رفته را دوباره به دست می‌آوری.

تعبیر خواب ناخن از دید لوک اویتنهاو
تعبیر خواب ناخن بلند: سود است.

تعبیر خواب ناخن کوتاه: ضرر است.

تعبیر خواب کوتاه کردن ناخن: شرمساری است.

تعبیر خواب ناخن از دید مولف
تعبیر خواب درآمدن ناخن: بیماری یکی از اطرافیان است.

تعبیر خواب ناخن از دید آنلی بیتون
تعبیر خواب ناخن ، زحمت زیاد و دستمزد کم است.

تعبیر خواب سوهان کشیدن ناخن: سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخن ، افتخار آفرینی است.

تعبیر خواب ناخن شکسته: بیماری و شکست در کار است.

تعبیر خواب ناخن از دید سرزمین رویاها
تعبیر خواب ناخن ، مشاجره است.

تعبیر خواب بریدن ناخن ها: مشاجره است.

تعبیر خواب بریده شدن ناخن هایتان ، سرافکندگی و بی آبروئی برای فامیل است.

تعبیر خواب ناخن بلند مرد: یک مرد خواب ببیند که ناخن هایش بسیار بلند شده است ، شانس و موفقیت در کارهایش است.

تعبیرخواب ناخن بلند زن: یک زن خواب ببیند که ناخن هایش بسیار بلند شده است ، علامت یک عشق پرسعادت است.

5d0f457300424 tabirkhab ghereftannakhon irnab ir تعبیر خواب گرفتن ناخن

تعبیر خواب گرفتن ناخن

تعبیر خواب ناخن های بی نهایت بلند یک زن ، پول فراوان است.

تعبیر خواب ناخن های شما خیلی کوتاه هستند ، از دست دادن پول است.

تعبیر خواب شکستن ناخن: بی پولی و غم است.

تعبیر خواب جویدن ناخن: این است که افراد اجتماع از شما دوری می کنند.

تعبیر خواب ناخن دیگران: شانس است.

تعبیر خواب ناخن بچه ها رشد می کند ، شما یا یکی از بستگان عزیز شما یک حادثه در پیش دارد.


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *