تعبیر خواب انگور های درشت سیاه و قرمز
۴ امتیاز ۲۶ رای

تعبیر خواب انگور های درشت سیاه و قرمز

5 7 300x167 تعبیر خواب انگور های درشت سیاه و قرمز

تعبیر خواب انگور های درشت سیاه و قرمز

تعبیر خواب انگور های درشت سیاه و قرمز

تعبیر خواب انگور , تعبیر خواب انگور سبز , تعبیر خواب انگور قرمز , تعبیر خواب انگور سفید

 

دیدن انگور سفید نشانه روزی حلال است

تعبیر خواب انگور , تعبیر خواب انگور سبز , تعبیر خواب انگور قرمز , تعبیر خواب انگور سفید
همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می‏فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم کتعبیر خواب انگوره بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می‏خورند به ما از تعبیرشتعبیر خواب انگور خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‏بینیم. سوره یوسف آیه «۳۶»

ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‏نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‏شود و پرندگان از [مغز] سرش می‏خورند امر
همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

ی که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. سوره یوسف آیه «۴۱»

حضرت دانیال گوید: خوردن انگور سیاه بهتعبیر خواب انگور وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود. معبران گفته اند: به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیتعبیر خواب انگورلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند.

7 bisms.ir 2016 09 15 8 300x203 تعبیر خواب انگور های درشت سیاه و قرمز

۱ـ اگر خواب ببینید انگور می چینیدتعبیر خواب انگور ، علامت آن است که بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به کارهایی دست خواهید زد .
همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

۲ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .

۳ـ دیدن انگور در خواب ، علامت آن تعبیر خواب انگوراست که از کار سختی فرار می کنید .

۴ـ اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد
همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

محمدبن سیرین گوید: انگور سفیدتعبیر خواب انگور به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود،
همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد. جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند. اگر بیند که آن معصر، از خشت و گل بود، د
همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

لیل که خدمت پادشاه بادیانت کند. اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود، دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند. اگر بیند که انتعبیر خواب انگورگور در طشت همی فشرد، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند. اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد، دلیل که خدمت شخصی خسیس کند. اگر بیند که انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کرد، دلیل که از جهت خوتعبیر خواب انگورد، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند. اگر بیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد، دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد.
همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد، دلیل که کاری از سبب مردی حاصل کند.

9 bisms.ir 2016 09 15 5 300x225 تعبیر خواب انگور های درشت سیاه و قرمز
همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز تعبیر خواب انگورو جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاتعبیر خواب انگوره نماید و عز وی بیشتر گردد. جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند.
همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

اگر بیند که آن معصتعبیر خواب انگورر، از خشت و گل بود، دلیل که خدمت پادشاه بادیانت کند. اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود، دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند. اگر بیند که انگور در طشت همی فشرد، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند. اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد، دلیل که خدمت شخصی خسیس کند. اگر بیند که انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کرد، دلیل که از جهت خود، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند. اگر بیند تعبیر خواب انگورکه انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد،
همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد. اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد، دلیل که کاری از سبب مردی حاصل کند.حضرت اماتعبیر خواب انگورم جعفر صادق فرماید: انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود. اوتعبیر خواب انگورل: فرزند نیک، دوم: علم فرائض، سوم: مال حلال. و فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرماید: بر سه وجه بود، اول: مال باخیر وبرکت، دوم: فراخی نعمت، سوم: از قحط و بلاامان یافتن.

تعبیر خواب انگور


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *