تعبیر خواب موم عسل و عسل زرد خوشمزه
۴٫۴ امتیاز ۱۰ رای

تعبیر خواب موم عسل و عسل زرد خوشمزه

31 bisms.ir 2016 09 15 2 300x181 تعبیر خواب موم عسل و عسل زرد خوشمزه

تعبیر خواب موم عسل و عسل زرد خوشمزه

تعبیر خواب موم عسل و عسل زرد خوشمزه

تعبیر خواب عسل , تعبیر خواب عسل با موم , تعبیر خواب عسل خوردن , تعبیر خواب عسل خریدن

 

تعبیر خواب عسل بسیار نیکو است و خبر از غنی بودن مال و شفا بخشی و رزق است.

عسل در خواب، غنیمت بود از مال ها و نیکی بود از کردارها، زیرا که تعبیر خواب عسل در وی شفای دردها است و شهد روزی بسیار بود.
تعبیر خواب عسل زرد و خوشمزه و موم زنبور عسل

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

خوردن عسل درخوابتعبیر خواب عسل بر سه وجه است.
تعبیر خواب عسل زرد و خوشمزه و موم زنبور عسل

اول: روزی حلال،

دوم: منفعت،

سوم: به تعبیر خواب عسلمراد دل رسیدن .
تعبیر خواب عسل زرد و خوشمزه و موم زنبور عسل

ترانگبین روزی بود که بی متعبیر خواب عسلنت بدو رسد

66 bisms.ir 2016 09 15 2 300x199 تعبیر خواب موم عسل و عسل زرد خوشمزه

تعبیر خواب عسل , تعبیر خواب عسل با موم , تعبیر خواب عسل خوردن , تعبیر خواب عسل خریدن
تعبیر خواب عسل زرد و خوشمزه و موم زنبور عسل

منوچهر مطتعبیر خواب عسلیعی تهرانی گوید :

انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است. انگبین در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رویا می شود. برخی از معبران، انگبین را میراث نوشته اند و ذکر کرده اند که انگبین میراث یا دفینه و یا سپرده ای است که شما از وجود آن اطلاع نداریدتعبیر خواب عسل و اگر داشته باشید در مورد
تعبیر خواب عسل زرد و خوشمزه و موم زنبور عسل

مالکیت آن مطمئن نیستید لذا اتعبیر خواب عسلز یافتن و دیدنش ذوق زده و متعجب خواهید شد. چنان چه در خواب ببینید که ظرفی مملو از انگبین به شما می دهند رنگ آن را مورد توجه قرار دهید. اگر رنگ آن طبیعی نباشد و فرضا سیاه بزند گویای آن است که نیرنگی به شما زده می شود. عسل و انگبین تلخ یا دارای هر مزه دیگری که شیرین نباشد شکست و ناکامی است و چنان چه کسی چنین انگبینی به شمتعبیر خواب عسلا داد این ناکامی را از جانب او تحمل خواهید کرد.
تعبیر خواب عسل زرد و خوشمزه و موم زنبور عسل

لوک اویتنهاو می گوید :
عسل
خوردن عسل : دوستی تازه
تماشای عسل : خوشتعبیر خواب عسلبختی و کامیابی
انتخاب کردن آن : کارهای سودمندی انجام خواهد شد
تعبیر خواب عسل زرد و خوشمزه و موم زنبور عسل

یوسف نبیتعبیر خواب عسل علیه السلام گوید:
دیدن انگبین میراث بود

89 bisms.ir 2016 09 15 1 300x142 تعبیر خواب موم عسل و عسل زرد خوشمزه
دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق بهتعبیر خواب عسل ایمنی دارد

تعبیر خواب عسل زرد و خوشمزه و موم زنبور عسل

آنلی بیتون مى‏گوید:
۱ـ خوردنتعبیر خواب عسل عسل در خواب ، نشانه کسب ثروتی قابل توجه است .
تعبیر خواب عسل زرد و خوشمزه و موم زنبور عسل

۲ـ دیدن عسل در خواب ، علامت کسب ثروت و راحتی است و داشتن تمایلاتعبیر خواب عسلت مادی و غیراخلاقی
تعبیر خواب عسل زرد و خوشمزه و موم زنبور عسل

انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است. انگبین در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاتعبیر خواب عسلید بیننده رویا می شود. برخی از معبران، انگبین را میراث نوشته اند و ذکر کرتعبیر خواب عسلده اند که انگبین میراث یا دفینه و یا سپرده ای است که شما از وجود آن اطلاع ندارید و اگر داشته باشید در مورد مالکیت آن مطمئن نیستید لذا از یافتن و دیدنش ذوق زده و متعجب خواهید شد.
تعبیر خواب عسل زرد و خوشمزه و موم زنبور عسل

چنان چه در خوابتعبیر خواب عسل ببینید که ظرفی مملو از انگبین به شما می دهند رنگ آن را مورد توجه قرار دهید. اگر رنگ آن طبیعی نباتعبیر خواب عسلشد و فرضا سیاه بزند گویای آن است که نیرنگی به شما زده می شود. عسل و انگبین تلخ یا دارای هر مزه دیگری که شیرین نباشد شکست و ناکامی است
تعبیر خواب عسل زرد و خوشمزه و موم زنبور عسل

و چنان چه کسی چنین انگبینتعبیر خواب عسلی به شما داد این ناکامی را از جانب او تحمل خواهید کرد.

تعبیر خواب عسل


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *