تعبیر خواب برنج را بدانید
۵ امتیاز ۲ رای

تعبیر خواب برنج را بدانید

2 bisms.ir 2016 08 31 54 300x169 تعبیر خواب برنج را بدانید

تعبیر خواب برنج را بدانید

تعبیر خواب برنج را بدانید

تعبیر خواب برنج , تعبیر خواب برنج پختن , تعبیر خواب برنج خیس شده , تعبیر خواب برنج نذری

تعبیر خواب برنج اگر برنج با دوغ خورده شود نشانه ی اندوه و ناراحتی است. . حضرت امام جعفر صادقت عبیر خواب برنج فرماید: دیدن برنج در خوابسه حالت دارد. . اول: مالی، دوم: حاجت، سوم: خیر و منفعتی که به او برسد.

همه چیز هایی که درباره تعبیر خواب برنج باید بدانید

برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و تعبیر خواب برنجدیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید…

23 bisms.ir 2016 08 30 49 300x225 تعبیر خواب برنج را بدانید
همه چیز هایی که درباره تعبیر خواب برنج باید بدانید

اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معتعبیر خواب برنجبر خردمند است ولی اگر بیننده شالیکار نباتعبیر خواب برنجشد مال و توش و دارایی تعبیر می شود.
همه چیز هایی که درباره تعبیر خواب برنج باید بدانید

برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است کهتعبیر خواب برنج روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می شود. دیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و خرمی است در زندگی آینده بیننده خواب.
همه چیز هایی که درباره تعبیر خواب برنج باید بدانید

دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن تعبیر خواب برنجبرنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می دهید که البته درست نیست. اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید و چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید.تعبیر خواب برنج

9 bisms.ir 2016 09 7 48 300x227 تعبیر خواب برنج را بدانید
همه چیز هایی که درباره تعبیر خواب برنج باید بدانید

تعبیر خواب برنج , تعبیر خواب برنج پختن , تعبیر خواب برنج خیس شده , تعبیر خواب برنج نذری
همه چیز هایی که درباره تعبیر خواب برنج باید بدانید

محمدبن سیرین گوید: برنج دیدن در خواب، مالی تعبیر خواب برنجاست که به رنج حاصل شود، به قدر آن که دیده بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگتعبیر خواب برنجر بیند برنج پخته همی خورد، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد.
همه چیز هایی که درباره تعبیر خواب برنج باید بدانید

اگر بیند برنج با گوشت پخته همی خورد، بهتر و نتعبیر خواب برنجیکو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است…

تعبیر خواب برنج


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *