تعبیر خواب دیدن طلاق و جدایی
چـقـدر مفـید بـود ؟

تعبیر خواب دیدن طلاق و جدایی

50 bisms.ir 2016 08 30 33 300x162 تعبیر خواب دیدن طلاق و جدایی

تعبیر خواب دیدن طلاق و جدایی

تعبیر خواب دیدن طلاق و جدایی

همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

امام صادق درباره ی تعبیر خواب دیدن طلاق و جدایی می فرماید که اگر ببینید زن خود را طلاق داده اید کاری می کنید که از خود پشیمان می شوید . البته در این مورد اختلاف نظر های بسیاری وجود دارد.

همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

اما نود درصد کسانی که همسر خویشتعبیر خواب طلاق را طلاق می دهند یا ازدواج هایی که به متارکه و جدایی می انجامد همراه با ندامت و ملامت و پشیمانی و سرزنش است و به همین علت است که غالبا رجوع اتفاق می افتد و زوجین با ابراز پشیمانی به سوی یکدیگر باز می گردند به خصوص اگر صاحب فرزند یا فرزندانی باشند.
همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

 

زمینه تعبیر فوق و اطلاق ندامت به امر طلاق در خواب نیز همین است. چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید وتعبیر خواب طلاق او را طلاق داده اید کاری می کنید که از انجام آن خشنود نمی شوید. شما را ملامت می کنند ولی اگر در خواب ببینید که همسر خود را می خواهید طلاق بدهید غصه و اندوهی دارید که تلاش می کنید از رنج آن برهید. اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده تعبیر عینا همین است که گفتیم.تعبیر خواب طلاق باز هم شما غم و اندوهی دارید که می کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از انقیاد رهید و راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.
همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

تعبیر خواب طلاق , تعبیر خواب طلاق گرفتن , تعبیر خواب طلاق گرفتن از شوهر , تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از مرد

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که تعبیر خواب طلاقاز آن پشیمان شود و دیدن خلع کردن، دلیل بر توانگریتعبیر خواب طلاق و غنیمت است.

31 bisms.ir 2016 08 31 38 300x173 تعبیر خواب دیدن طلاق و جدایی
همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

لوک اویتنهاو می گوید :

جدا شدن از همسر :تعبیر خواب طلاق خطر آتش سوزی
همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

طلاق گرفتن : شما به دلیل انجام یک خطا تنبیه خواهید شد

تعبیر خواب طلاق , تعبیر خواب طلاق گرفتن , تعبیر خواب طلاق گرفتن از شوهر , تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از مرد
همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

آنلیتعبیر خواب طلاق بیتون میگوید :
همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

۱ـ اگر خواب ببینید همسرتعبیر خواب طلاق خود را طلاق داده اید ، علامت آن است که شریک زندگی خود را دوست نمی دارید ، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید .
همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

۲ـ اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می شوند ، دلالت بر آن دارد که درتعبیر خواب طلاق اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد .

تعبیر خواب طلاق


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *