تعبیرخواب خرگوش
چـقـدر مفـید بـود ؟

دیدن خواب خرگوش چه تعبیر و پیامی دارد؟

تعبیر خواب خرگوش ( خواب خوردن خرگوش ، خرگوش سفید ، سیاه ، قهوه ای و … ، تعبیر خواب شکار خرگوش ، تعقیب خرگوش ، خرگوش مرده ، خرگوش خانگی و …) برداشت ها و پیام های مختلفی دارد

tabir khab khargoosh irnab ir تعبیرخواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

۱- تعبیر خواب خرگوش موفقیت و خبرهای خوب و اتفاقات مثبت و برکت و فراوانی است.

۲- بعضی معبران می گویند تعبیر خرگوش در خواب نشان دهنده فعالیت های جنسی است.

۳- دیدن خواب خرگوش گاهی هم نشان دهنده استرس و ترس و اضطرب است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :
۴- تعبیر خواب خرگوش بهره مندی از زنان است

۵- تعبیر خواب خرگوش به دنیا آمدن فرزند و یا خوشحالی بابت به دست آوردن چیزی است

محمدبن سیرین گوید :
۶- خرگوش به خواب دیدن بد است . اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد ، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد .

جابر مغربی گوید :
۷- خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
۸- تعبیر دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد و نامبارک است .

آنلی بیتون می‌گوید :
۹- تعبیر دیدن خرگوش در خواب ، نشانه تغییرات مساعد در زندگی و به دست آوردن سود بیشتر از قبل است


تعبیر خواب خرگوش های زیاد

۱۰- تعبیر دیدن یک گروه خرگوش نشان از باروری و فرزندان بسیار است. چنین خوابی ممکن است نشان دهنده ازدواج موفق باشد

آنلی بیتون می‌گوید :
۱۱- تعبیر دیدن خرگوشهای زیادی که در حال جست و خیز هستند ، علامت آن است که بچه ها در شادمانی شما نقش مهمی ایفا خواهند کرد .


تعبیر خواب تعقیب خرگوش

۱۲- اگر در خواب دیدید که خرگوش را تعقیب کردید تعبیرش این است که در مسیر درستی قدم بر می دارید.
۱۳- اگر در خواب دیدید که خرگوش شما را دنبال میکند تعبیرش شادی و نشاط در آینده است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
۱۴- اگر خواب دیدید که به دنبال خرگوش میدویدید تعبیرش آنست که سر در گم کاری ناخوشایند می شوید .


تعبیر خواب دویدن خرگوش

۱۵- تعبیر خواب دویدن خرگوش در خواب این است که باید نسبت به اشخاص نزدیکتان اعتماد بیشتری داشته باشید.


تعبیر خواب فرار کردن خرگوش از قفس

۱۶- اگر در خواب دیدید که خرگوش از قفس فرار کرد تعبیرش این است که برخی مسائل کوچک و آزاردهنده در زندگی شما وجود دارد که ممکن است مانع از پیشرفت شما در زندگی شود.


تعبیر خواب شکار خرگوش

۱۷- تعبیر خواب شکار خرگوش این است که دیگران به ناحق از شما انتقاد می کنند.


تعبیر خواب گرفتن خرگوش

۱۸- تعبیر خواب گرفتن خرگوش در خواب این است که به ثروت فراوانی دست پیدا خواهید کرد . احتمالا در آینده ای نزدیک شانس در خانه شما را خواهد زد. اگر موفق به گرفتن نشدید تعبیرش برعکس است.


تعبیر خواب کشتن خرگوش

۱۹- تعبیر کشتن خرگوش این است که دخالت در بعضی امور ممکن است به ضرر شما تمام شود و یا باعث درگیری بین اعضای خانواده باشد. سعی کنید در رفتار و گفتار خود محتاط باشید.


جابر مغربی گوید :
۲۰- اگر بیند که خرگوش بکشت ، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتی رسد . اگربیند گردن خرگوش را به سوی قفا در پیچید ، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند .

تعبیر خواب خرگوش مرده

۲۱- تعبیر خرگوش مرده در خواب این است که ممکن است دوست یا عزیزی را از دست بدهید. این خواب به شما هشدار می دهد که قدر روابط خود را بدانید.

تعبیر خواب مراقبت از خرگوش

۲۲- تعبیر خواب مراقبت و نگهداری خرگوش این است که احتمالا شخصی که نمی شناسید شما را دوست دارد و می خواهد با شما روابط دوستانه یا جنسی برقرار کند.

تعبیر خواب بازی کردن خرگوش

۲۳- تعبیر بازی کردن خرگوش در خواب ، مسائل و موضوعات جنسی و باروری است.

تعبیر خواب حمله خرگوش

۲۴- اگر در خواب دیدید که خرگوشی به شما حمله کرد تعبیرش این است که با کسی خصومت شخصی جدی پیدا می کنید.

۲۵- اگر خواب دیدید که خرگوش به شما حمله کرد و به شما آسیب زد و جای زخمتان دردناک است تعبیرش این است که شکست عشقی بدی خواهید خورد.

تعبیر خواب خوردن خرگوش

۲۶- اگر در خواب دیدید که خرگوش می خورید به این معنی است که بسیار احساساتی و عاشق هستید ولی آن را بروز نمی دهید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
۲۷- تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش ،مال حرام است . پوست خرگوش در خواب نیز بد است و میمنت ندارد .

محمدبن سیرین گوید :
۲۸- اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می خورد ، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد .

تعبیر خواب غذا دادن به خرگوش

۲۹- تعبیر غذا دادن به خرگوش این است که به منفعت بسیار زیادی خواهید رسید.

تعبیر خواب خرگوش گرسنه

۳۰- اگر در خواب خرگوش گرسنه ای دیدید تعبیر این است که برخی از دوستانی که در گذشته به آنها کمک می کردید ممکن است در آینده دست شما را بگیرند و به شما کمک کنند.

تعبیر خواب لانه خرگوش

۳۱- تعبیر دیدن لانه خرگوش در خواب به معنی پیشرفت در آینده است. این خواب نشانه این است که شما بسیار مادی گرا هستید و به نیازهای مادی خود فکر می کنید، بدون اینکه دیگران برای شما مهم باشند.

تعبیر خواب خرگوش خانگی

۳۲- دیدن خرگوش خانگی در خواب به این معنی است که بعضی افراد روی شما کنترل زیادی دارند و این موضوع باعث ناراحتی شما خواهد شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
۳۳- اگر دیدید خرگوش در خانه شما بچه کرده زنی در خانه تان مقیم می شود و می ماند و ریشه می دواند

جابر مغربی گوید :
۳۴- اگر کسی خواب ببیند درخانه او خرگوش است ، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است .

تعبیر خواب خرگوش حامله

۳۵- تعبیر دیدن خرگوش حامله در خواب نشان دهنده سرمایه گذاری های سودآور در زندگی است.

تعبیر خواب بچه خرگوش

۳۶- دیدن بچه خرگوش در خواب نماد باروری و تولد فرزند است.

محمدبن سیرین گوید :
۳۷- اگر بیند که بچه خرگوش داشت ، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد ، جز رنج و بعضی از معبران گویند : رنج و اندوه او از فرزندان است

تعبیر خواب خرگوش بیمار

۳۸- دیدن خرگوش بیمار در خواب به این معنی است که موضوعی مهم شما را آزار می دهد و باید هر چه زودتر این موضوع را حل کنید.

تعبیر خواب گوش خرگوش

۳۹- تعبیر دیدن گوش خرگوش در خواب این است که ممکن است احساسات شما در معرض خطر قرار بگیرد. احتمالا کسی از مهربانی شما سوء استفاده می کند.

تعبیر خواب خرگوش سفید

۴۰- تعبیر خواب خرگوش سفید ، وفاداری به عشق است. این خواب همچنین نشانه این است که شما در مسیر درستی گام برداشتید.

آنلی بیتون می‌گوید :
۴۱- دیدن خرگوشهای سفید در خواب ، علامت وفاداری در امور عاشقانه است .

تعبیر خواب خرگوش سیاه

۴۲- تعبیر دیدن خرگوش سیاه در خواب این است که در آینده ، ممکن است در روابط خانوادگی یا عاطفی خود به مشکل بربخورید.

تعبیر خواب خرگوش خاکستری

۴۳- تعبیر دیدن خرگوش خاکستری در خواب به این معنی است که کسی به شما خیانت خواهد کرد. شاید این خیانت به دلیل اعتماد بیش از حد شما به دیگران اتفاق بیوفتد.

تعبیر خواب خرگوش قهوه ای

۴۴- تعبیر خواب خرگوش قهوه ای خوب است و معمولا به سود و منفعت مالی زیاد اشاره دارد. ممکن است در مورد کاری سرمایه گذاری کنید و سود زیادی ببرید.

 


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *