تعبیر خواب ازدواج – ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
چـقـدر مفـید بـود ؟

تعبیر خواب ازدواج – ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

ازدواج کردن در رویا به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است. اتحاد دو بخش متفاوت از خودتان، مانند عقل و احساس، خود درون گرا و شهودی و خود برون گرا و فعال، ازدواج میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه – هر فرزند حاصل این ازدواج شکوفایی توانایی‌ها و ویژگی‌های خوب خواهد بود، گاهی این رویا به غرایز شما اشاره می‌کند، مثلا ریسک تجاری جدیدی یا هر نقشه خلاقانه دیگر (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)
tabir khab zdevaj irnab ir تعبیر خواب ازدواج   ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ازدواج


برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
ی ه و ن م

بر اساس دیدگاه روانشناسی کارل گوستاو یونگ

خواب دیدن یک ازدواج بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. شما یک مرحله توسعه ی مهم را در زندگی تان در دست دارید. خواب ممکن است بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که قبلا مخالف یا جدا از هم بوده است. بویژه اتحاد جنبه های مردانه یا زنانه خودتان. ویژگی های فردی که با او ازدواج می‌کنید را در نظر بگیرید. این ها ویژگی هایی است که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید.
اگر در خواب دیدید که با شخصی که قبلا عاشق او بوده‌اید (دوست یا نامزد قبلی) ازدواج می‌کنید، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته اید و از اشتباهات گذشته درس گرفته‌اید. تعبیر دیگر این است که رابطه فعلی، با رابطه قبلی تان اشتراکاتی دارد. با این وجود چون که شما از این شباهت ها آگاه هستید، میدانید که همان اشتباهات را نباید انجام دهید.

تعبیر خواب ازدواج و عروسی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.
      ۱ – بزرگی و مقام
      ۲ – زیادتی مال
     ۳ – سرحالی وآسایش
     ۴ – خرمی و شادی
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • ازدواج – عروسی: رسیدن به هدف
  • ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد
  • دیدن شوهر: امیدهای واهی
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
  • خواب ازدواج: ایام خوش در پیش است.
  • در یک ازدواج شرکت می‌کنید: منفعت‌های بزرگ مالی
  • دیدن ازدواج با زن در خواب
  • دیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود.
ابراهیم کرمانی می گوید:  اگر ببینی جشن عروسی با چنگ و نی می‌باشد، تعبیرش مصیبت است.
معبرین غربی می گویند: اگر در خواب ببینید با کسی ازدواج کرده‌اید که او را دوست ندارید: به این معناست که در مورد اهداف‌تان در زندگی نگران هستید. در واقع بازتابی از زندگی واقعی شما و نگرانی‌های شماست.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *