تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن
۴٫۳ امتیاز ۹ رای

تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

49 bisms.ir 2016 08 30 38 300x188 تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

‫تعبیر خواب زایمان , تعبیر خواب زایمان پسر , تعبیر خواب زایمان دختر مجرد , تعبیر خواب زایمان طبیعی بدون درد

اگر در خواب زنی را د رحال زایمان ببینیم به معنی از دست دادن چیزی گرانبها و یا عزاداری است.

۱ـ خواب زایمان در خواب تعبیر خواب زایمان، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است .

‫تعبیر خواب زایمان , تعبیر خواب زایمان پسر , تعبیر خواب زایمان دختر مجرد , تعبیر خواب زایمان طبیعی بدون درد

۲ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند تعبیر خواب زایمان، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید .
دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

۳ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانه آن است تعبیر خواب زایمانکه ارثی کلان به او خواهد رسید .

50 bisms.ir 2016 08 30 35 300x199 تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن
دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، تعبیرش این است که مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود . ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر فرزندی پسر و نتعبیر خواب زایمانابالغ، خودش را در خواب حامله ببیند، یـعـنـی پدرش مال و اموال بدست می‌آورد، ولی اگر دختر نابالغ کسی این خواب را ببیند، مادرش مال و اموال به دست می‌آورد.

 

نفس عمل زایمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولی استثنائا این کار در خواب تعبیرات و تعبیر خواب زایمانتاویلات بسیار گوناگون دارد. به طور کلی اگر مردی در خواب ببیند که بار دار شده و وضع حمل می کند به هیچ وجه خوب نیست.
دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

چنانچه مردی ببیند باردارد بی آبرو و رسوا می شود همه اموری که خاص زن هاست برای مردان زشت است به خصوص بارداری که بی آبروئی تعبیر می شود ولی اگر تعبیر خواب زایمانمردی در خواب ببیند که وضع حمل کرده و بچه آورده است بسیار شرم آور است. جدا شدنتعبیر خواب زایمان یک زندگی از یک مرد در خواب به منزله اعلام مرگ اوست. حتی دیدن قابله که نوزاد اولین …
دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

تنفس را در دست او می کند برای مرد میمون نیست و شئامت دارد. قابله با دست خود بچه را می گیرد وتعبیر خواب زایمان حیات نوزاد با او آغاز می گردد لذا در خواب در شرایط خاصی که در علم وسیع و گسترده است می تواند شاهد آخرین نفس هم باشد . پس دیدن قابله در خواب مبارک و خوب شناخته نشده. اگر مردی خویشتن را با قابله ای تنها ببیند باید منتظر حوادثی باشد. اگر زنی باردار باشد

31 bisms.ir 2016 08 31 40 300x125 تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن
دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

و قابله ای را در خواب ببیند هیچ تعبیری ندارد چون شرایط طبیعی و فیزیکی زن باردار اقتضا می کند که به قابله بیندیشد و این اندیشه ها بی تردید در رویای او شکل می گیرند و به صور مختلف متجلی می شوند و در این حالت استعبیر خواب زایمانت که برای زن باردار فراغت از غم و رنج تعبیر می شود
دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

و خوب است ولی اگر زنی باردار نباشد و قابله ای را در خواب ببیند که آمده تا بچه او را بگیرد و در عمل زایمان به او کمک کندخوب نیستعبیر خواب زایمان. در این حالت قابله از غم و رنج و اندوه خبر می آورد. اگر زن یائسه در خواب ببیند که قابله ای آمده تا در زایمان به او کمک کندخوب نیست. توجه کنید که زن یائسه با نازا فرق می کند و چنانچه زن نازا چنین چیزی را در خواب ببیند این تعبیر را ندارد. اگر مردی که همسرش باردار نیست
دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

و در خواب ببیند قابله ای آمد تا در زایمان به زن او کمک کندخوب نیست. چنانچه آن تعبیر خواب زایمانو شوهر بچه نداشته باشند غم و رنج است و اگر صاحب فرزند باشند باید مراقب سلامت و صحت یکی از فرزندان خویش باشند. روی هم رفته دیدن قابله در خواب نیکو نیست.

تعبیر خواب زایمان


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *