تعبیر خواب دریا و موج و دریای طوفانی
۴٫۷ امتیاز ۱۱ رای

تعبیر خواب دریا و موج و دریای طوفانی

2 bisms.ir 2016 08 31 60 300x164 تعبیر خواب دریا و موج و دریای طوفانی

تعبیر خواب دریا و موج و دریای طوفانی

تعبیر خواب دریا و موج و دریای طوفانی

تعبیر خواب دریا دیدن و دریای طوفانی و ماهی و موج چیست

اگر کسی بیند که در تعبیر خواب دریا دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود.

نفایس الفنون نوشته تعبیر خواب دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر شود.

گاهی این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و یا به قول فروید امپراطور و امپراطریس و حتی مدیر کلی مقتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یا به لطف و محبتش امید تعبیر خواب دریا بسته است. تمام کسانی که ما نسبت به آن ها ضعف شدید داریم در خواب های ما تعبیر خواب دریا به صورت پدیده های عظیم جلوه گر می شوند مانند دریا، آسمان، توفان، رعد و برق و یا شیر و پلنگ.

عقیده فروید نیز عینا همین است حال اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می شویم و چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم. اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می تعبیر خواب دریا کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود.

معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندانتعبیر خواب دریاچنانچه ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد. اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی تعبیر خواب دریا می شوید. بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.

تعبیر خواب دریا دیدن و دریای طوفانی و ماهی و موج چیست

9 bisms.ir 2016 09 7 54 تعبیر خواب دریا و موج و دریای طوفانی
تعبیر خواب دریا دیدن و دریای طوفانی و ماهی و موج چیست

اگر کسی بیند که در تعبیر خواب دریا دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او بر خطر است.تعبیر خواب دریا اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود. اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیننده خواب از مردم پادشاه است، از پادشاه ایمن شود، یا علم آموزد، لکن از علم بهره یابد.تعبیر خواب دریا اگر بیند که آب دریا می خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تاویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دری تعبیر خواب دریاا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.
تعبیر خواب دریا دیدن و دریای طوفانی و ماهی و موج چیست

تعبیر خواب دریا دیدن و دریای طوفانی و ماهی و موج چیست

11 6 300x175 تعبیر خواب دریا و موج و دریای طوفانی
تعبیر خواب دریا دیدن و دریای طوفانی و ماهی و موج چیست

زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر شود. گاهی این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره تعبیر خواب دریا و یا به قول فروید امپراطور و امپراطریس و حتی مدیر کلی مقتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یا به لطف و محبتش امید بسته است. تمام کسانی که ما نسبت به آن ها ضعف شدید داریم در خواب های ما به صورت تعبیر خواب دریا پدیده های عظیم جلوه گر می شوند مانند دریا، آسمان، توفان، رعد و برق و یا شیر و پلنگ. عقیده فروید تعبیر خواب دریا نیز عینا همین است حال اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می شویم و چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم.

اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که تعبیر خواب دریا روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود. معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده تعبیر خواب دریا کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان. چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می آیید

تعبیر خواب دریا دیدن و دریای طوفانی و ماهی و موج چیست

و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار تعبیر خواب دریا یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد. اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید. بودن در کشتی در دریای آرام تعبیر خواب دریا نشان امنیت و آرامش زندگی است.

تعبیر خواب دریا


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *