تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن
۳ امتیاز ۲ رای

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن

2 bisms.ir 2016 08 31 36 300x300 تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن

تعبیر خواب پیاز , تعبیر خواب پیازچه , تعبیر خواب پیاز داغ , تعبیر خواب پیازچه سبز

تعبیر خواب پیاز ابراهیم کرمانی گوید: پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است. تعبیر خواب پیازاول: مال حرام، دوم: غیبت و سخن زشت. سوم: پشیمانی در کارها.

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند. سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این تعبیر خواب پیازو آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند. برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام. اگر در خواب ببینیم که پیاز تعبیر خواب پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی
تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد. اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد. از امام جعفر صادق تعبیر خواب پیازعلیه السلام نقل کرده اند که خوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است، یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است
تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

9 bisms.ir 2016 09 7 30 300x224 تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن

۱ـ دیدن مقداری پیاز در خواب ، علامت آن است که افرادی تعبیر خواب پیازبا بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست .

۲ـ خوردن پیاز در خواب ، علامت غلبه بر تمام مخالفان است .
تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

۳ـ دیدن پیاز رسیده در خواب ، علامت آن است که در حرفه شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد .

۴ـ دیدن پیاز پخته در خواب تعبیر خواب پیاز، نشانه کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است .
تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

۵ـ اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می شود ، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد .

پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند. سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم تعبیر خواب پیاز و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست
تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند. برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام. اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی زش تعبیر خواب پیازت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد.
تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده اند که خوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است، یا به زبان آوردن سخن ز تعبیر خواب پیازشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.

تعبیر خواب پیاز , تعبیر خواب پیازچه , تعبیر خواب پیاز داغ , تعبیر خواب پیازچه سبز

23 bisms.ir 2016 08 30 31 300x160 تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن

ابراهیم کرمانی گوید: پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده تعبیر خواب پیاز خواب مصلح و مستور است،
تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که تعبیر خواب پیاز مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر پیاز پخته خورد
تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد…
حضرت امام جعفر صادق فرماید: پیاز در خواب خ تعبیر خواب پیازوردن بر سه وجه است. اول: مال حرام، دوم: غیبت و سخن زشت. سوم: پشیمانی در کارها.

تعبیر خواب پیاز


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *