تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر
۴ امتیاز ۴ رای

تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

2 bisms.ir 2016 08 31 35 300x136 تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

تعبیر خواب زلزله , تعبیر خواب زلزله و آوار , تعبیر خواب زلزله شدید , تعبیر خواب زلزله و طوفان

زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی ماندید زلزلهتشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پای در نمی آیید
تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود. معبران نوشته اند اگر دیدید زلزله شد و زمین لرزید دلیلی آن است که به مردم آفت می رزلزلهسد و در آن دیار بیماری اتفاق می افتد. چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و زلزلهفقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد
تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

که سبب نگرانی و تشویش می شود. برعکس اگر دیدید که همهزلزله جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می دهد حادثه ای عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید. اگر دیدید که زمین می لرزد و دیوارها فرو می ریزد به تعبیر آوار نگاه کنید. به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.

تعبیر خواب زلزله , تعبیر خواب زلزله و آوار , تعبیر خواب زلزله شدید , تعبیر خواب زلزله و طوفان

9 bisms.ir 2016 09 7 29 300x187 تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر
تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردزلزلهم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار. اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید
تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: زلزله و حنف و زمین فرو شدن، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیماری بود. به همه حال زمین لرزه در خواب ، عقوبتزلزله و علامت بد بود بر اهل آن دیار.
تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بزلزلهماند، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد
تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

23 bisms.ir 2016 08 30 30 300x209 تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

. حضرت امام جعفر صادق فرماید: زلزلهزلزله و حنف و زمین فرو شدن، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیماری بود. به همه حال زمین لرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن دیار.

 

لوک اویتنهاو می گوید :

زلزله : تغییزلزلهرات ، بی ثباتی
تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن زلزله خوف از سلطان بود
تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

حضرت امام جعفر صادق فرماید: زلزله و حنف و زمزلزلهین فرو شدن، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیماری بود. به همه حازلزلهل زمین لرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن دیار.

تعبیر خواب زلزله


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *