تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف
۱٫۸ امتیاز ۱۲ رای

تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

50 bisms.ir 2016 08 30 24 300x188 تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گل رز , تعبیر خواب گل رز قرمز , تعبیر خواب گل سفید

تعبیر خواب گل درخت گُل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گُل هایش فرزندان خوب و برومند می آورد. دیدن گُل به طور عام در خواب خوب است بخصوص این که فقط گُل ببینیم و نوع آن را تشخیص ندهیم و شناسائی نکنیم . معبران نوشته اند گُلی که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر می شود شادی زودگذر و غم و اندوه است. چنان چه ببینیم در خانه ما درخت گُلی است مسرور و خوشحال تعبیر خواب گل می شویم یا به دیدار دوستی که مشتاق او هستیم توفیق می یابیم.
تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

گُل محمدی و گُل رز از همه گُل ها خوب ترند. در مورد شقایق که کم دوام ترین گُل هاتعبیر خواب گل است خوب ننوشته اند همین طور در مورد گُل های پائیزی مثل زنبق و کوکب و اختر. در مورد گُل های زرد رنگ نیز معبران حسن نیت نشان نداده اند بخصوص گُل _ سیب زمینی ترشی _ که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو می روید. این گُل را نوعی بیماری مزمن دانسته اند. کلا دیدن گُل در خواب خوب است و نشان از آن است که به دیدار دوستان نائل می شویم یا به علل دیگر شادی و فرح می یابیم.
تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن گل به خواب شش وجه بود. اولتعبیر خواب گل: فرزند. دوم: دوست. سوم: مردی دون همت. چهارم: کنیزک. پنجم: غلام. ششم: نامه.
تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین
تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

دیدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن که بر درخت بود. دوم: آن که از درخت جدا بود و گلی که آنتعبیر خواب گل بقائی نباشد، دیدن آن درخواب، دلیل غم و اندیشه بود. اگر بی وقت بیند، دلیل مصیبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بیند، دلیل غم و گریست بود.

31 bisms.ir 2016 08 31 28 300x200 تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند درخت گل در خانه داشت، دلیل که به سبب فرزند خرم گردد. تعبیر خواب گلاگر گل ها را از هر نوع شکفته بیند، دلیل که از خویشان شاد گرددتعبیر خواب گل و دیدن گل در خواب، دلیل بر مردی دون همت بود که با کس وفا نکند یا نامه که از غایت برسد.
تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

لوک اویتنهاو می گوید :

سفید : مشکلات

زرد : کارهایی که آغاز کرده اید نتیجه نامطلوبی خواهد داشت

چیده شده : تعبیر خواب گلسود و فایده
تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

گلی که رشد میکند : شادی و عشق

گل گرفتن : دوستی وفادارانه

کاشتن : افتخارات

چیدن گلتعبیر خواب گل : سود
تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

گل پژمرده : بیماری

گل نرگس : بی وفایی

گل لاله : بی خیالی

چیدن آن : سرخوردگی تعبیر خواب گل

هدیه گرفتن آن : شما یک دوست احمق دارید

49 bisms.ir 2016 08 30 26 300x169 تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف
تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

دسته گلتعبیر خواب گل : شادی زود گذر

تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گل رز , تعبیر خواب گل رز قرمز , تعبیر خواب گل سفید

دریافت یک دسته گل : عشق یکی از عزیزان به شما

دسته گل درست کردن تعبیر خواب گل: به هدف رسیده اید

یوسف نبی علیه السلام گوید :
تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن باغی تعبیر خواب گلدر ُگل های تازه و شاداب در خواب ، نشانه آن است که با شادمانیتعبیر خواب گل به ثروتی دست خ
تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

واهید یافت .

۲ـ دیدن گل سفید در خواب ، نشانه اندوه است .

۳ـ دیدن گلهای پژمرده در خواب ، نشانه اتفاقات غم انگیز و نومیدی است .

۴ـ اگر دختری خواب ببیند گل رنگارنگی به او می دهندتعبیر خواب گل ، نشانه آن است که خواستگارانی بسیار خواهد داشت .
تعبیر خواب دیدن گل های زیبا در رنگ های مختلف

۵ـ اگر خواب ببینید گلهایی بی برگ بر زمین خشک تعبیر خواب گلروییده اند ، علامت آن است که در تجارت شکست خواهید خورد اما با روحیه عالی و تلاش و کوشش بسیار قادر خواهید شد بر اندوه و ناراحتی غلبه بیابید.

تعبیر خواب گل


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *