تعبیر خواب قرآن خواندن
چـقـدر مفـید بـود ؟

تعبیر خواب قرآن خواندن

۱- اگر کسی در خواب ببیند که در حال قرآن خواندن است و آیه رحمت می خواند ، تعبیرش بشارت است از حق تعالی . پس باید شکرگزار بود
۲- اگر کسی خواب ببیند که در حال خواندن آیه عذاب است ، تعبیرش خشم حق تعالی بود پس باید توبه کرد .

tabir khab ghoran khondan irnab ir تعبیر خواب قرآن خواندن

تعبیر خواب قرآن خواندن

ابراهیم کرمانی گوید :
۳- اگر کسی خواب ببیند که نیمی از قرآن را خواند ، تعبیرش آنست که نیمی از عمر او گذشته است
۴- اگر کسی در خواب ببیند که حافظ قرآن شده است، تعبیرش آنست که علم و امانت نگه دارد .
۵- تعبیر خواب شنیدن آواز قرآن ، محکم شدن ایمان است

جابرمغری گوید :
۶- تعبیر خواب ختم کردن قرآن رسیدن به آرزوهاست البته که برخی تعبیر این خواب را پایان عمر میدانند
۷- تعبیر خواب خواندن قرآن با صدای بلند موفقیت در کار است
۸- تعبیر خواب خواندن هر آیه ای از قرآن تعبیر و تفسیر همان آیه است
۹- تعبیر خواب خواندن یک هفتم قرآن ، رها شدن از غم و اندوه است
۱۰- اگر کسی در خواب ببیند که قرآن می خواند ولی در بیداری توان خواندن قرآن را نداشت تعبیرش نزدیک بودن زمان مرگ اوست .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است .
۱۱- سلامتی یافتن از آفتها .
۱۲- توانگری وثروتمندی .
۱۳- کام یابی و به مراد دل رسیدن.
۱۴- نهی از منکر .

 


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *