تعبیرخواب

تعبیرخواب زعال

درمورد دیدن خواب زغال محمدبن سیرین میگوید: زغال دیدن به خواب ، مال حرام است. اگر بیند که از جائی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که او را…

تعبیرخواب روزه خواری

تعبیر خواب روزه خواری چیست؟ تعبیر خواب روزه خواری به غیر از کسانی که عذرشان با توجه به احکام دین اسلام موجه می باشد, روزه خواری گناه و حرام می…

تعبیرخواب آرایش کردن

آرایش کردن برای زنان امری طبیعی است و دیدن آن برای مردان در خواب نشانه رسوایی است. انجام آرایش در گذشته با کاربردی که در دنیای امروزی پیدا کرده‌است بسیار…

تعبیرخواب عروس شدن

تعبیر خواب عروس ابن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند که عروس به خانه آورد…

تعبیرخواب آجیل

تعبیر خواب آجیل اگر آجیل در رویای شما ظاهر می‌شود، نشانه‌های آن معمولاً خوب است. با این حال، آجیل همچنین به معنی امیال جنسی مردانه است و این رؤیا می‌تواند…

تعبیرخواب صلوات فرستادن

تعبیر خواب صلوات صلوات فرستادن به رسول خدا (ص) در خواب، بر آورده شدن حاجات انسان است و ازدیاد روزی و خوشی و خیر در کارهاست. محمد ابن سیرین می…

تعبیرخواب ماه

تعبیر دیدن ماه در خواب چیست؟ جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب ماه، مادر است. ابن سیرین می‌گوید: دیدن ماه به معنای وزیر و پادشاه است. حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند:…

تعبیرخواب نوزاد

تعبیر خواب نوزاد بسیاری‌ از افراد بارها و بارها خواب‌ نوزاد یا بچه‌های‌ کوچک‌ را دیده‌اند. اگر در خوابتان‌ نوزاد یا بچه‌ غریبه‌ و ناآشنایی‌ را ببینید، باید توجه‌ داشته…

تعبیرخواب حمام

تعبیر خواب حمام و گرمابه یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن گرمابه و حمام رفتن رنجوری پدید آید دیدن حمام غم واندوه بود آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به…

تعبیرخواب گل

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ دیدن گل در رویا را نماد موضوعات زیر می‌داند: گل‌ها: احساس زیبایی شناسی، ویژگی یا توانایی، بر حسب شکل گل این رویا…