22بهمن روز پيروزي انقلاب اسلامي ايران

انشا با موضوع ۲۲ بهمن

۲۲بهمن روز پيروزي انقلاب اسلامي ايران از هفدهم تا ۲۲ بهمن ۵۷، ایران یکی از دوره های استثنایی تاریخ سیاسی جهان را گذرانید. در این ایام، دو دولت در یک…