14 اسفند ماه

تقویم تاریخ – ۱۴ اسفند

تقویم تاریخ – ۱۴ اسفند   ۱۳۴۵ش:دكتر محمد مصدق استاد دانشگاه، سياستمدار، دولتمرد و ايراندوست نامدار، دشمن سرسخت استعمار ملل و سلطه گران، رهبر جنبش ملي كردن صنعت نفت ايران…