13 آبان روز دانش آموز

روز دانش آموز چه روزی است؟

۱۳ آبان روز دانش آموز سیزده آبان که در مبارزه و قیام دانش آموزان متعهد و بیدار بر ضد رژیم شاه و حامیان آن به ویژه استکبار جهانی ریشه دارد،…