گرفتن ناخن

تعبیر خواب گرفتن ناخن

خواب ناخن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است تعبیر خواب ناخن از دید ابن سیرین تعبیر…