کی سرگیجه نشانه منییر است

بیماری منییر چیست؟

بیماری منییر چیست؟ گر سرگیجه های شدیدی دارید که امانتان را برده ممکن است به منییر مبتلا شده باشید. سرگیجه مشکل شایعی است که خیلی ها را درگیر می کند…