کدام یک از حیوانات ناشنوا هشتند؟

کدام حیوان ناشنوا است؟

کدام حیوان ناشنوا است؟ مار جانوری گوشت خوار و خزنده است ، کشیده و بدون پا می باشد . آنها بسیار خونسرد و بدن آن ها از پولک پوشیده شده…