معنی ضرب المثل دندان طمع را کندن

معنی دندان طمع را کندن چیست؟

معنی ضرب المثل دندان طمع را کندن ۱- از چیزی رفع طمع کردن یا چشم طمع بستن. ۲- به چیزی طمع نداشتن. ۳- کنایه از قطع طمع کردن است. ۴-…