شپش

دیدن شپش در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن شپش در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی شپش را در خواب انسانی ضعیف، انگل و مزاحم بیان می‌کند. انسانی که به صورت انگل…

درمان شپش سر با اسپند

درمان شپش سر با اسپند اسپند برای افراد گرم مزاج مضر است و اگر افرادی که مزاج گرم و خشک دارند، حتی مقادیر کمی از آن را بخورند دچار مشکل…