سپستان

چیدن محصول سپستان

  درخت سبز سپستان در سواحل خلیج فارس و سیستان و بلوچستان می روید و محصول و میوه ی سپستان به اندازه گیلاس است.