دیدن کفتار

تعبیر خواب کفتار

ابن سیرین می‌گوید: در دیدن کفتار هیچ تعبیر خیری و خوبی وجود ندارد؛ تعبیر کفتار، زنی زشت می‌باشد. اگر ببینی کفتاری در خانۀ تو بسته شده است، یـعـنـی با زن…