دیدن چند سیب در خواب

تعبیر خواب درخت سیب

تعبیر خواب سیب و درخت سیب ۱. دیدن سیب سرخ در خواب اگر خوابی درباره‌ی سیب سرخ دیده‌اید، تعبیرش این است که در آستانه‌ی واقعیت بخشیدن به رویاهایی هستید که…