دیدن شپش در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن شپش در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن شپش در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی شپش را در خواب انسانی ضعیف، انگل و مزاحم بیان می‌کند. انسانی که به صورت انگل…