تعبیر دیدن نارگیل در خواب

تعبیر خواب نارگیل

تعبیر خواب نارگیل چیست؟ آنلی بیتون درباره تعبیر خواب نارگیل می گوید: دیدن نارگیل در خواب ، اخطار به شماست ، چرا که دشمنان , در لباس دوستان قصد تجاوز…