تعبیر خواب پول گرفتن از دیگران

دیدن پول در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پول به معنای اعتماد به نفس و موفقیت است. پول: آنچه برایش ارزش قائلیم؛ قدر و ارزش نزد دیگران؛ توان بالقوه فرد، انريی، یا منابع شخصی؛ توان تغییر امور…

تعبیر خواب پول کاغذی

تعیبر خواب پول   امام صادق (ع) می‌فرمایند: پول در خواب عبارت است از : ۱- برآورده کردن حاجت و خواسته ۲- حکومت ۳- مال جمع آوری شده ۴- دوست…