تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب رفتن به عروسی برادر

تعبیر خواب رفتن به عروسی برادر   ابراهیم کرمانی میگویداگر کسی خواب ببیند به جشن عروسی برادر تنی یا ناتنی خود دعوت شده است دلیل بر رنج غم و ناراحتی…

تعبیرخواب عروس شدن

تعبیر خواب عروس ابن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند که عروس به خانه آورد…