تعبیر خواب صلوات

تعبیرخواب صلوات فرستادن

تعبیر خواب صلوات صلوات فرستادن به رسول خدا (ص) در خواب، بر آورده شدن حاجات انسان است و ازدیاد روزی و خوشی و خیر در کارهاست. محمد ابن سیرین می…