تعبیر خواب رفتن به عروسی برادر

تعبیر خواب رفتن به عروسی برادر

تعبیر خواب رفتن به عروسی برادر   ابراهیم کرمانی میگویداگر کسی خواب ببیند به جشن عروسی برادر تنی یا ناتنی خود دعوت شده است دلیل بر رنج غم و ناراحتی…