تعبیر خواب حمله جغد

تعبیرخواب جغد

تعبیر خواب جغد ابن سیرین گوید: در خواب، مردی است نابکار و حرام بود. اگر بیند کسی جغد همی گیرد، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و…