تعبیر خواب بوسیدن عروس

تعبیرخواب عروس شدن

تعبیر خواب عروس ابن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند که عروس به خانه آورد…