تعبیرخواب پول

دیدن پول در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پول به معنای اعتماد به نفس و موفقیت است. پول: آنچه برایش ارزش قائلیم؛ قدر و ارزش نزد دیگران؛ توان بالقوه فرد، انريی، یا منابع شخصی؛ توان تغییر امور…