بهبودی وراه های درمان سودای پوست

درمان سودای پوست

سودا یا اگزما چیست؟ اگر تغذیه انسان ناسالم باشد و یا افراط در مصرف نوعی غذای سالم بوجود آید خلط سودا در بدن افزایش پیدا کرده و سبب بروز عارضه…