اندازه فولیکول ایده آل برای بازیابی تخمک چیست؟

اندازه فولیکول مناسب برای بارداری

فولیکول چیست؟ در ابتدا می خواهیم درباره فولیکول توضیح بدهیم. فولیکول اووسیت یا همان سلول تخم نیست.خیلی از بیماران این دو را باهم به اشتباه میگیرند. گامت زن، تخمک است…