اشعار طنز در مورد زن

شعر طنز روز زن

شعر طنز روز زن بنده را کرده دچار سوء ظن روز مادر زن و مادر روز زن مادر و مادر زن وهمسر کجا قدر شان یکسان به پیش اهل فن…