آندوسکوپی معده چطور انجام می‌شود؟

عوارض آندوسکوپی

آندوسکوپی و عوارض آن آندوسکوپی یا درون‌بینی در پزشکی عمل دیدن و مشاهده درون بدن با مقاصد تشخیصی و یا گاهی درمانی است که با دستگاهی به نام آندوسکوپ صورت…