آمپول کلرفنیرامین

داروی کلرفنیرامین چیست

داروی کلرفنیرامین چیست  اشکال دارویی قرص ۴ میلی گرم قرص ۸ و ۱۲ میلی گرم شربت خوراکی حاوی ۲ میلی گرم ماده مؤثر در هر میلی گرم اشکال تزریقی حاوی ۱۰ میلی…