آمپول ویتامین k

آمپول ویتامین k برای چیست؟

فارماکولوژی اثر بند آورنده خون:ویتامن k ویتامین محلول در چربی است که تشکیل پروترومبین فعال و چند فاکتور دیگر انعقادی را در کبد پیش می برد. فارماکوکینتیک: جذب: زمان شروع…