آمپول سینوپار

آمپول سینوپار چیست؟

سینوپار باعث افزایش فعالیت سلولهای استخوان ساز می شود مکانیسم اثر: هورمون پاراتیروئید در بدن پروتئینی با ۸۴ اسید آمینه است که از غده پاراتیروئید ترشح شده و در تنظیمات…