آمپول روگام

آمپول روگام چیست؟

آمپول روگام چیست؟ شاید خیلی از شما نام آمپول روگام را شنیده باشید و اطرافیانتان هم این آمپول را تزریق کرده باشند. وقتی گروه خونی مادر منفی و گروه خونی…