آمپول تتراکوزاکتاید

آمپول تتراکوزاکتاید

موارد مصرف تتراکوزاکتاید داروی تتراکوزاکتاید يك پلي‌پيتيد صناعي با خصوصيات مشابه با كورتيكوتروپين مي‌باشد. و جهت تشخيص و ارزيابي نارسايي آدرنوكورتيكال كاربرد دارد. اگرچه اين دارو همانند كورتيكوتروپين كاربرد درماني…