آموزش چگونگی پاک کردن کنگر

نحوه پاک کردن کنگر

نحوه پاک کردن کنگر کنگر مثل کرفس شاخه شاخه است که هر شاخه خودش چند سرشاخه دارد. برای راحتی کار می توانید به فاصله قد انگشت کوچک از ته شاخه…