آموزش چراغ راهنمایی

چراغ راهنمایی

چراغ راهنمایی برای نظم دادن به رفت و آمد وسایل نقلیه و عابرین پیاده ساخته شده اند. این چراغ ها بیشتر در تقاطع ها، چهارراه ها و در برخی میدان…