آموزش پیکر بندی کامپیوتر

پیکر بندی کامپیوتر

پیکر بندی کامپیوتر قبل از خاموش کردن کامپیوتر پاک کردن اطلاعات اضافی آن بسیار مهم است و در سرعت جستجوی اینترنتی و سرعت کامپیوتر تاثیر مثبتی دارد. بهتر است این کار را…