آموزش وضو

نحوه وضو گرفتن

برای وضوگرفتن باید مراحل زیر را به ترتیب طی کرد: نیت وضو روش صحیح وضو گرفتن این است که، برای وضو هم اول باید نیت کرد؛ یعنی قصد وضو گرفتن…