آموزش فال ازدواج با پاسور

آموزش فال ازدواج با پاسور

آموزش فال ازدواج با پاسور اول هرچی آس و شاه و بی بی و سرباز جمع کنید از هر چهار تا خال (پیک و دل و خاج و خشت )…